کاربرد ازن در صنعت دام و طیور

کاربرد ازن در صنعت دام و طیور

کاربرد ازن در صنعت دام و طیور کاربرد ازن در صنعت دام و طیور   تصفیه آب و هوا در صنایع دام و طیور الزامی می باشد ازن بعنوان یک روش تصفیه و ضدعفونی کننده ،جایگزین فرمالین ، پرمنگنات ، فرمالدئید و ... ازن در مقایسه با سایر مواد شیمیایی فوق الذکر ...