کاربرد ازن در سردخانه ها

کاربرد ازن در سردخانه ها

کاربرد ازن در سردخانه ها کاربرد ازن در سردخانه ها     استفاده از ازن در ضدعفونی و نگهداری مواد غذایی ازن (ازون – اوزن – اوزون) و کنترل باکتری ، کپک ، اتیلن و مخمر در سردخانه موارد استفاده و کاربرد ازن در سردخانه ها   استفاده از ازن ...