دستگاه اکسیژن ساز صنعتی

هوا شامل 20.9 درصد اکسیژن و 79 درصد نیتروژن است . دستگاه اکسیژن ساز ، توسط پمپ مخصوص هوا را از آلومینوسیلیکات به نام زئولیت عبور  کرده و فیلتر می گردد . زئولیتی که برای دستگاه اکسیژن ساز استفاده می شود ، متخلل و داری سطح زیادی می باشد . که نیتروژن در روی سطح آن  جذب شده و اکسیژن و همینطور آرگن عبور میکند . پودر زئولیت اکسیژن 20.9 درصدی موجود هوای ورودی را از گاز های دیگر جدا کرده و به سمت محفظه های دیگر هدایت میکند . به تعریف دیگر دستگاه اکسیژن ساز وسیله ای است که اکسیژن را از منبع گاز که به طور معمول هوای محیط میباشد متمرکز میکند و. با از بین بردن انتخابی نیتروژن برای تهیه یک جریان گاز غنی از اکسیژن ، استفاده میشود