کیت اُزُن سنج

  کیت ازن سنج

 

.کیت اندازه گیری ازن باقیمانده برای اندازه گیری ازن باقیمانده آب استفاده می شود

روش اندازه گیری کیت اندازه گیری ازن باقیمانده ظرف آزمایش را تا خط نشانه از آب مورد آزمایش پر کنید. 5 قطره از محلول ماده 1 به آن افزوده و تکان دهید. در صورت ایجاد رنگ زرد آب دارای ازن می باشد. رنگ زرد بدست آمده را با طیف رنگی مقایسه کرده و مقدار ازن را بر حسب میلی گرم در  محاسبه نمایید. 

ذکر خصوصیات فنی کیت اندازه گیری ازن باقیمانده _

روش آزمون : رنگ سنجی 

رنج اندازه گیری : 0.2-2

mg/l O3 _ حد تشخیص : 0.2-0.5-1-1.5-2