کاربــرد ازن در صنعــت دام و طیــور

حفظ و حیات محیط زیست دام طیور که با چرخه ی زندگی بشــر در ارتباط است یک امر حیاتی می باشــد . هر چه بیشــتر دولت، معاونت غذا و دارو وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی، اتحادیه ها ، اصناف ، مهندســین ، پزشکان ، متخصصان و صاحبان صنایع در کیفیــت این امر تلاش کنند در واقع به حفظ محیط زیســت و بشر کمک کرده اند.