کاربرد ازن در صنعــت آب و فاضلاب

آب گوارا ترین و با ارزش ترین آشامیدنی دنیاست. آب طبیعی برای آنکه قابل آشامیدن باشد بایستی تصفیه شــود.پس از تصفیــه، آب زلال، بی بو، بی رنگ، بدون مزه خاص، بدون عوامل بیماری زا،بدون موادســمی همراه با مقداری مــوادو یونهای لازم بدست می آید. اساســی ترين و مهم ترین مرحله تصفيه آب آشامیدنی گندزدایی يا ضد عفونی نمودن آب جهت مناســب نمودن براي شــرب می باشد.

 آب يكي از اساســي ترين و مهم ترين عامل حيات موجودات اســت. از اين نظــر جلوگيری از آلودگی آب نيــز به همان اندازه مهم و ضروري می باشــد.

 عوامــل آلــوده كننــده آب بســيار زياد بــوده و مــی تواننــد كه عــاوه بــر آب هاي ســطحی، آب هــای زيرزمينــی را نيــز آلــوده ســازند.