کاربرد ازن در صنعت کشاورزی و گلخانه

ازن روشی بسیار موثر برای اســتریل کردن آب آبیاری بازیافتی برای محصوالت گلخانهای است. هزینههای مربوط به تنظیم فرآیند احیــای فاضالب اولیه و عقیم ســازی فاضالب وجــود دارد، اما مزایای آن بیشــتر از هزینه اولیه اســت زیرا تولید کنندگان می توانند از 35 تا 40 درصد در هزینههای آب و کود صرفهجویی کنند.