کاربرد ازن در صنعت مواد غذایی

ازن به عنوان افزودنی مجاز توســط وزارت کشــاورزی ایاالت متحده آمریکا )USDA )و ســازمان غذا و دارو آمریکا)FDA )برای تماس مستقیم با محصوالت غذایی از جمله کلیه محصوالت گوشــتی و طیور و همچنین در مراحل تولید و فرآوری محصول شناخته شده است.