استفاده از ٱزن در صنعت کاغذ مقوا سازی

صنعت کاغذ و خمیر کاغذ با مقررات سخت گیرانه تری در مورد کیفیت دبی های پساب پس از دریافت آب به ویژه برای کارخانه های

تولید خمیر کاغذ سفید مواجه شده است. در بیشتر موارد این مقررات مربوط به غلظت  AOX  مواد سمی و سطح COD در ترشحات نهایی است.